regnum header01

Označenie Tokaj zostáva Slovensku. Súdny dvor zamietol odvolanie Maďarska

Dátum: . Kategória: Médiá

Súdny dvor rozhodol, že zápis slovenského názvu vína "Vinohradnícka oblasť Tokaj" do elektronického registra chránených označení pôvodu (E-Bacchus) nepredstavuje napadnuteľný akt. Informovalo o tom tlačové oddelenie Súdneho dvoru EÚ.

Na žiadosť Slovenska, Európska komisia zapísala chránené označenie pôvodu "Vinohradnícka oblasť Tokaj" do zoznamov akostných vín vyrobených vo vymedzených regiónoch.

Tento zoznam, ktorý sa vyhotovuje na základe vnútroštátnych právnych úprav týkajúcich sa podmienok používania registrovaných označení pôvodu, bol uverejnený v Úradnom vestníku EÚ 17. februára 2006 a 10. mája 2007.

Deň pred nadobudnutím účinnosti nového režimu vinárskych výrobkov a zavedením elektronického registra E-Bacchus, a to 31. júla 2009, bol uverejnený nový zoznam akostných vín.

V rámci toho sa na žiadosť Slovenska zmenilo chránené označenie pôvodu, ktoré bolo uverejnené v predchádzajúcich zoznamoch na "Tokajská, Tokajské, Tokajský vinohradnícka oblasť".

Databáza E-Bacchus sa zaviedla namiesto uverejňovania zoznamov akostných vín. V súlade s novým zoznamom bolo chránené označenie pôvodu "Tokajská, Tokajské, Tokajský vinohradnícka oblasť" prevzaté do databázy E–Bacchus, v ktorej označovalo víno pochádzajúce z vinohradníckeho regiónu Tokaj na Slovensku.

Zapísané omylom

Slovensko zaslalo list Európskej komisii 30. novembra 2009, v ktorom ju žiadalo, aby sa v databáze nahradilo chránené označenie pôvodu "Tokajská, Tokajské, Tokajský vinohradnícka oblasť", chráneným označením pôvodu "Vinohradnícka oblasť Tokaj".

Slovensko uviedlo, že označenie pôvodu "Tokajská, Tokajské, Tokajský vinohradnícka oblasť" bolo zapísané do zoznamu akostných vín omylom, a že vo vnútroštátnej právnej úprave sa v skutočnosti nachádza označenie "Vinohradnícka oblasť Tokaj“.

Európska komisia vyhovela žiadosti a zmenila informácie uvedené v databáze. Maďarsko však túto zmenu napadlo, pričom poukazovalo na novú slovenskú právnu úpravu v oblasti vinárstva, ktorá nadobudla účinnosť 1. septembra 2009.

V nej sa uvádzal výraz "Tokajská vinohradnícka oblasť". Maďarsko sa teda obrátilo na Všeobecný súd s cieľom zrušiť označenie pôvodu "Vinohradnícka oblasť Tokaj" v databáze E-Bacchus.

Všeobecný súd v rozsudku z 8. novembra 2012 rozhodol, že tým, že označenie "Vinohradnícka oblasť Tokaj" bolo chránené podľa nariadenia Únie už pred jeho zápisom do databázy E-Bacchus, nemôže tento zápis sám o sebe vyvolávať právne účinky.

Odvolanie Maďarska 

Žaloba podaná Maďarskom bola podľa súdu teda neprípustná. Maďarsko sa proti rozsudku Všeobecného súdu odvolalo.

Súdny dvor vo svojom rozsudku prihliadol na obsah a právne okolnosti. Podľa neho, nový režim vinárskych výrobkov upravil prechodný režim, aby sa zachovala ochrana, ktorú podľa vnútroštátneho práva, a teda práva Únie, používali chránené názvy vín už pred 1. augustom 2009.

Ako ďalej uviedol Súdny dvor, zápis týchto názvov vín do databázy E-Bacchus Európskou komisiou, nemá nijaký vplyv na ochranu, ktorú používali tieto názvy vín na úrovni Únie podľa prechodného režimu.

Európska komisia podľa Súdneho dvoru nemala právomoc priznávať ochranu ani rozhodovať o tom, aký názov vína má byť do databázy zapísaný.

Súdny dvor teda dospel k záveru, že Všeobecný súd nevychádzal z nesprávneho právneho posúdenia, keď rozhodol, že tieto názvy vín sú automaticky chránené. Súdny dvor zamietol odvolanie Maďarska v celom rozsahu.

Preto má dnešný rozsudok Súdneho dvora EÚ pre slovenských vinohradníkov a vinárov z Tokaja zásadný význam.

Zdroj: SITA