regnum header01

Stanovy - občianské združenie Tokaj Regnum

Kategória: Združenie

„Vinohradnícke združenie Malá Tŕňa"

I. Názov združenia

1. Združenie „Vinohradnícke združenie Malá Tŕňa " /ďalej len združenie/ je združením fyzických a právnických osôb podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov, v ktorom sa združujú občania Slovenskej republiky a právnické osoby, ktoré majú na území Slovenskej republiky trvalý pobyt alebo sídlo.

Plný názov združenia: „Vinohradnícke združenie Malá Tŕňa ".

II. Sídlo združenia

Sídlo združenia: Malá Tŕňa 202, 076 82.

III. Cieľ činnosti združenia

1. Cieľom združenia je spoločný postup členov združenia s cieľom získania rozhodnutia od Úradu priemyselného vlastníctva SR o označení pôvodu výrobkov podľa zákona č. 469/2003 Z.z. o označení pôvodu výrobkov a zemepisných označeniach výrobkov.

2. Združenie ako právnická osoba dáva žiadosť o zápis označení pôvodu výrobkov pre vína vyrábané v Tokajskej oblasti nachádzajúce sa na území SR, chráni a presadzuje oprávnené záujmy členov združenia pri výkone práv v zmysle príslušného rozhodnutia Úradu priemyselného vlastníctva SR.

IV. Orgány združenia

1. Združenie vyvíja a uskutočňuje svoju činnosť prostredníctvom svojich orgánov, ako aj prostredníctvom členov.

Orgánmi združenia sú:
1.) Valné zhromaždenia
2.) Predseda združenia

2. Najvyšším orgánom združenia je Valné zhromaždenie. Valné zhromaždenie sa skladá zo všetkých členov združenia, resp. ich štatutárnych zástupcov.

3. Valné zhromaždenie:
a) schvaľuje zmenu stanov
b) volí predsedu združenia
c) schvaľuje prijatie a vylúčenie členov združenia
d) schvaľuje výšku členského príspevku

4. Valné zhromaždenie sa schádza podľa potreby, najmenej raz za rok, spravidla do konca apríla. Valné zhromaždenie zvoláva predseda podľa aktuálnej potreby, a to písomne s uvedením navrhovaného programu aspoň 8 dní vopred.

5. Predseda združenia je povinný zvolať schôdzu valného zhromaždenia do 30 dní vždy ak o to písomne požiadajú najmenej 2 členovia združenia.

6. Valné zhromaždenie je schopné uznášania, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov združenia. Na rozhodnutie je vždy potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny účastníkov valného zhromaždenia.

7. Štatutárnym orgánom združenia je jeho predseda, ktorý zastupuje združenie navonok a v rámci združenia a je oprávnený konať v jeho mene. Štatutárny orgán koná za združenie tak, že k písanému alebo tlačenému názvu združeniu pripojí svoj vlastnoručný podpis.

8. Predsedu volí valné zhromaždenie na obdobie dvoch rokov. Predseda môže byť zvolený aj na viac funkčných období.

9. Prvým predsedom združenia je : Ing. Pavel Eftimov, CSc., nar. 25.10.1950,  tr. bytom Sady nad Torysou – Byster 246, 044 41.

V. Zásady hospodárenia

1. Majetok združenia tvorí:
a) hnuteľný i nehnuteľný majetok a jeho výnosy,
b) členské príspevky,
c) dotácie, subvencie a dary,
d) príjmy z hospodárskej a inej činnosti,
e) majetkové účasti v obchodných spoločnostiach a iné.

2. Združenie hospodári samostatne, nezávisle, pričom sa riadi zásadami platných právnych predpisov SR. Pre hmotnú zainteresovanosť svojich členov schvaľuje vlastné pravidlá v nadväznosti na všeobecne záväzné právne normy.

3. Združenie získava časť svojich príjmov z členských príspevkov.

VI. Členstvo

1. Členom združenia môže byť fyzická a právnická osoba, ktorá vyrába alebo distribuuje víno z tokajskej oblasti na území SR.

2. Členov združenia prijíma na základe písomnej žiadosti valné zhromaždenie.

3. Zakladajúcimi členmi združenia sú:

Ing. Pavel Eftimov CSc., tr. bytom Sady nad Torysou – Byster 246, 044 41 Sady nad Torysou
Ing. Jaroslav Ostrožovič, tr. bytom Veľká Tŕňa 82,, 076 82
Ing. Jaroslav Macík, tr. bytom Agátová 1, 075 01 Trebišov
Anna Nagyová, tr. bytom Viničky 118, 076 31

VII. Práva členov

1. Členovia združenia majú právo byť prednostne informovaní a pozývaní na podujatia združenia. Majú výhradné právo prístupu na podujatia, ktoré sa konajú len pre členov združenia.

2. Členovia združenia majú právo byť informovaní o rozhodnutiach prijatých valným zhromaždením, resp. predsedom združenia.

3. Členovia združenia majú právo byť volení za predsedu združenia.

4. Členovia združenia majú právo kedykoľvek zo združenia vystúpiť s okamžitou účinnosťou.

VIII. Povinnosti členov

1. Členovia združenia sú povinní:
a) dodržiavať právne predpisy pri výrobe, skladovaní a predaji tokajských vín, stanovy združenia a plniť úlohy vyplývajúce z týchto predpisov a uznesení orgánov združenia
b) prehlbovať svoje odborné vedomosti
c) platiť včas členský príspevok
d) nahradiť združeniu škodu, za vznik ktorej zodpovedajú

IX. Zánik členstva

Členstvo v združení zaniká:
a) oznámením člena o vystúpení zo združenia predsedovi združenia
b) rozhodnutím o vylúčení zo združenia
c) nezaplatením členského v stanovenej lehote
d) smrťou člena – fyzickej osoby, zánikom právnickej osoby

X. Zánik združenia

1. Združenie zaniká:
a)ak sa na tom uznesie valné zhromaždenie
b) právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o jeho rozpustení

2. Pri zániku združenia sa vykoná majetkové vysporiadanie v súlade so zákonom č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.

XI. Záverečné ustanovenia

1.Združenie bolo založené v Malej Tŕni 202, dňa 24.10.2005.
2.Stanovy združenia nadobudli platnosť po zaregistrovaní na Ministerstve vnútra SR dňa :

 

Ing. Pavel Eftimov CSc.
predseda prípravného výboru združenia